ตัดสินการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้ โครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้ โครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์และตรงกับความต้องการของครูผู้สอนและนักเรียน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับการศึกษาปฐมวัย และได้กำหนดตัดสินการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2).

  • การแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษานำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอ (Clip Video).
  • ประกวดส่งรายงานสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน 5 ชุด พิมพ์ด้วยกระดาษA4 นับจากหน้าแรก-หน้าสุดท้าย (ไม่นับปกหลัง) รวมไม่เกิน 50 หน้า รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK.

    คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ดังนี้
  1. รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา​อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในบรมราชูปถัมภ์.
  2. ดร.ศัสยมน สังเว​ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในบรมราชูปถัมภ์.
  3. อาจารย์มณฑา วิริยางกูร​ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในบรมราชูปถัมภ์.
  4. อาจารย์ธนพร คำวรรณ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.
  5. อาจารย์พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว