โครงการขยับกาย สบายชีวี สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สระแก้ว จัดทำโครงการขยับกาย สบายชีวี สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพแข็งแรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในการออกกำลังกาย และสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร โดยกำหนดจัดกิจกรรมในทุกๆเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีรองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,บุคลากร และคณะผู้บริหารสถานศึกษาฯ,คุณครู,พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว