ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสหัส โตวัฒนา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว