โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายก อบจ.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
.
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net และยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว