โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562” ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

วิทยากร : โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ารการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ นางนันณัฐฏ์ ทิพย์พิมานพร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว