นิเทศโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ออกนิเทศโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดย อ.ขวัญใจ หรูพิทักษ์ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อ.เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาววิภากรณ์ ถ่อเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ร่วมให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ การนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ด้านการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร การใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานด้านพัสดุ ด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม และงานด้านสาธารณสุขและงานอนามัย เพื่อหาแนวทางพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนและการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว