เรื่อง สัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว