“โครงการพัฒนาผู้เรียนสู้ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2565”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.-17.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดทำ “โครงการพัฒนาผู้เรียนสู้ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2565” ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net และยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียน การสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

“โครงการพัฒนาผู้เรียนสู้ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2565” ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 . ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2566.

✍️ วิชาภาษาอังกฤษ (สัปดาห์สุดท้าย) โดย คุณครูสิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย (ครูต้องกานต์).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว