เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาคลุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัฒนานคร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาคลุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัฒนานคร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว