เรื่อง ประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานมาเพื่อให้ประชาสัมพันธ์พ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ต่อไป

แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว