เรื่อง คู่มือและเเนวทางการดำเนินการด้านการควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ และได้จัดทำคู่มือและเเนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหา องค์ความรู้ ข้อมูลและรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพด้านการควบคุมมลพิษให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือและเเนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว