๑๖ มกราคม วันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”.

ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมพีธีไหว้ครู บูชาบูรพาจารย์ และเป็นประธานมอบมอบรางวัลครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมกล่าวให้โอวาทในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๖.

-พิธีมอบโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕.
-พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕.
-พิธีมอบโล่รางวัลสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาให้กับครู.
-พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนO-NET สูงกว่าระดับประเทศ.
-พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.
-พีธีมอบรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว