องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ออกนิเทศสถานศึกษาในสังกัดฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ออกนิเทศโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายภานุ สุคนเขตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อ.ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.อรรถพล ศรีประดิษฐ์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นางสุติมา คำแฝง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และ นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเรวัตร สุดโต ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา และคณะครูโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ การนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ด้านการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร การใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานด้านพัสดุ ด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม และงานด้านสาธารณสุขและงานอนามัย เพื่อหาแนวทางพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนและการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว