วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.

จังหวัดสระแก้วจัดพิธีบวงสรวงและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จังหวัดได้จัดพิธีบวงสรวงและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยพิธีเริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วม พิธีบวงสรวง พิธีสงฆ์ ถวายพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ รำถวายหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว .

ทั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล จนประเทศไทยอยู่เป็นปกติสุขปราศจากศึกสงครามเป็นระยะเวลายาวนาน พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงของพระองค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง และคนไทยทั้งมวล ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์จะอยู่ในสนามรบ และชนบทโดยตลอดมิได้ว่างเว้น แม้แต่เมื่อเสด็จสวรรคต ก็เสด็จสวรรคตในระหว่างเดินทัพไปปราบศัตรูของชาติ นับว่าพระองค์ได้ทรงสละพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยสิ้นเชิง สมควรที่ชาวไทยรุ่นหลังจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และจดจำวีรกรรมของพระองค์เทิดไว้เหนือเกล้าฯ ตราบชั่วกาลนาน.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว