บรรยากาศงานวันครู ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”.

ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมพีธีไหว้ครู บูชาบูรพาจารย์ และเป็นประธานมอบมอบรางวัลครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมกล่าวให้โอวาทในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๖.

-พิธีมอบโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕.
-พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕.
-พิธีมอบโล่รางวัลสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาให้กับครู.
-พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนO-NET สูงกว่าระดับประเทศ.
-พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.
-พีธีมอบรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว