Project-Based Learning

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ณ โดมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.สุนิษา สาลีพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม และคณะครูโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ให้การต้อนรับ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว