องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ออกนิเทศสถานศึกษาในสังกัดฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

.
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ออกนิเทศโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดย ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.เจนจิรา นามี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสระแก้ว นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางมลวิภา เหมือนเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 และคณะครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 ร่วมให้การต้อนรับ
.
ทั้งนี้ การนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ด้านการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร การใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานด้านพัสดุ ด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม และงานด้านสาธารณสุขและงานอนามัย เพื่อหาแนวทางพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนและการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว