โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การคัดแยกระดับความฉุกเฉินทางโทรศัพท์ต่ำกว่าระดับความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (Under triage) ประจำปีงบประมาณ2565

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การคัดแยกระดับความฉุกเฉินทางโทรศัพท์ต่ำกว่าระดับความฉุกเฉินจริงของผู้ป่วย (Under triage) ประจำปีงบประมาณ2565 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วย (Under Triaage) นำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และนำมาวางแนวทางการแก้ไขให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือจากชุดปฎิบัติการฉุกเฉินที่เหมาะสม ลดอัตราการเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลและภาวะทุพพลภาพของผู้ป่วยฉุกเฉิน.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว