โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ. สระแก้ว

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “การเสริมสร้างวินัยและรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการ” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ในการอบรมครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัย การรักษาวินัย การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับมาตรฐานทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำผิดทางวินัย วิทยากรโดย นายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว