พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุม อบจ.สระแก้ว.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน ระหว่างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว กับ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว รวม 26 หน่วยงาน งบประมาณกว่า 5 ล้านบาท.

ในวันนี้ เวลา 10.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นกองทุนที่ สปสช. ให้เงินสนับสนุน และอบจ.สระแก้วร่วมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือ พัฒนา และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงพยาบาล ชมรม สมาคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ และปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อช่วยให้การดำรงชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น มีความรู้เพื่อการดูแลตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพเหมาะสมในการดำรงชีวิตถูกสุขลักษณะ และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่ร่วม MOU 26 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ /โรงพยาบาลคลองหาด/โรงพยาบาลอรัญประเทศ/โรงพยาบาลวัฒนานคร/โรงพยาบาลวังน้ำเย็น/โรงพยาบาลโคกสูง/โรงพยาบาลตาพระยา/ชมรมมนุษย์ล้อ(วังน้ำเย็น)/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม/โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว/สมาคมวาทศาสตร์คนพิการเพื่อการสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว/สมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย/มหาวิทยาลับราชภัฏวไลยอลงกรณ์/ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระแก้ว/เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์/องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน/เทศบาลตำบลคลองหาด/เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์/เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน/องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร/และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง.

นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสระแก้ว และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในทุกมิติและทุกช่วงวัย จึงมีนโยบายให้จัดทำ MOU ทั้ง 2 เรื่อง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกรอบและแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว