โครงการอบรมเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ อบจ.สระแก้ว

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว กล่าวต้อนรับคณะวิทยาการ พร้อมกล่าวเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเสียใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว