โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 3)


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 3) โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ,ผู้นำชุมชน,แพทย์ประจำตำบล, ครู,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,อสม.,นักเรียนและผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาลลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว