เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลเเละองค์การที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดสุราเเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลเเละองค์การที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดสุราเเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว