โครงการค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมสู่การเรียนรู้บนโลกกว้างแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมสู่การเรียนรู้บนโลกกว้างแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จังหวัดสระแก้ว จัดโดย สมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย และสนับสนุนโดย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมตะวันแมนชั่น ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการได้เรียนรู้เทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆ และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง และคนพิการสามารถดำเนินชีวิตประจำวันหรือจัดการกับวิถีชีวิตของตนเองได้ตามศักยภาพด้วยการพึ่งพาตนเองหรือภายใต้การช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือสังคม

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว