เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หมูที่ 3 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หมูที่ 3 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว