เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังศรีทอง หมู่ท่ี่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังศรีทอง หมู่ท่ี่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว