เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายการจัดทำสัญญาจัดซื้อเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 190 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

สำเนาสัญญาซื้อขายการจัดทำสัญญาจัดซื้อเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 190 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว