เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8*20.80 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนข้างรวงแก้ว ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8*20.80 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนข้างรวงแก้ว ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว