โครงการอบรมลูกเสือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนางาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่มีอายุระหว่าง 8-18 ปี มีความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้มีทักษะในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น และเสริมสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว