ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พันเอก สุชญาณ ศรีตระกูล รอง ผอ.รมน.สก(ท) และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ คือ การติดตามสถานการณ์สำคัญ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและการพิจารณาแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว