ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว 📍
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโคกสูง และอำเภออรัญประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2566 และเผยแพร่คู่มือประชาชนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ที่ว่าการอำเภอโคกสูง และที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ

พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ.สระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว