เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

จังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว