เรื่อง ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

📌 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว