เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 317 ที่เขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ถึงบ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข 317 ที่เขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ถึงบ้านวังทอง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว