การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ

URL

คำอธิบาย

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูโครงสร้างองค์กร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
ฝ่ายข้าราชการประจำ
หัวหน้าส่วนราชการ

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนู
– คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
– สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
– หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูอำนาจหน้าที่

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู แผนพัฒนา อบจ.
4. เลือกเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น
5. เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูติดต่อเรา
3. เลือกเมนูข้อมูลติดต่อ

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน
3. เลือกเมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์
3. เลือกเมนูประชาสัมพันธ์

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เลือก การติดต่อผ่านเพจที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์ ซึ่งมีสัญลักษณ์การสนทนา (Chat)

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. จุดแสดงหน้า Facebook อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ มุมขวาของเว็บไซต์ ต่อจากเอกสารเผยแพร่ และหน่วยงานภายใน

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์
3. เข้าเมนู ประกาศ อบจ.สระแก้ว
4. เลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู แผนพัฒนา อบจ.
4. เลือกเมนู แผนการดำเนินงาน
5. เลือก แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู รายงาน
4. เลือกเมนู รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
5. เลือก รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู รายงาน
4. เลือกเมนู รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
5. เลือก รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูบริการประชาชน
3. เข้าเมนู คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู สถิติการให้บริการ

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู รายงาน
4. เข้าเมนูรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
5. เลือก รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูบริการประชาชน
3. เข้าเมนู E-service

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูงานจัดซื้อจัดจ้าง
3. เลือก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูงานจัดซื้อจัดจ้าง
3. เลือก
– ประกาศประกวดราคา
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
– ประกาศราคากลาง

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูงานจัดซื้อจัดจ้าง
3. เลือก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูงานจัดซื้อจัดจ้าง
3. เลือกเมนู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4. เลือก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู รายงาน
4. เข้าเมนู รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. เลือก รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู งานบุคคล
4. เข้าเมนู หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู รายงาน
4. เข้าเมนู รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. เลือก รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนู บริการประชาชน
3. ร้องเรียนทุจริต

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เมนูสถิติการให้บริการ
4. เลือก ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เมนูรายงาน
4. เลือก รายงานผลการปฏิบัติงาน
5. เลือก
– รายงานผลการดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5)
– รายงานผลการดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 6)

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. ไปที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
3. เข้าเมนู ภาพ-กิจกรรม
4. เลือก การประชุมติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน และประกาศนโยบาย No Gift Policy

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เมนู รายงาน
4. เมนู รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
5. เลือก รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เมนู รายงาน
4. เมนู รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
5. เลือก การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู แผนพัฒนา อบจ.
4. เลือกเมนู แผนป้องกันการทุจริต
5. เลือก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู แผนพัฒนา อบจ.
4. เลือกเมนู แผนป้องกันการทุจริต
5. เลือก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู แผนพัฒนา อบจ.
4. เลือกเมนู แผนป้องกันการทุจริต
5. เลือก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู งานบุคคล
4. เลือกเมนู ประกาศประมวลจริยธรรม
5. เลือก ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู งานบุคคล
4. เลือกเมนู ประกาศประมวลจริยธรรม
5. เลือก การขับเคลื่อนจริยธรรม

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู งานบุคคล
4. เลือกเมนู ประกาศประมวลจริยธรรม
5. เลือก แบบรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
4. เลือก การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://sakaeopao.go.th/
https://sakaeopao.go.th/64037/

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ (แสดง QR Code แบบวัด EIT)
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
4. เลือก รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว