เรื่อง ประกาศ ก.จ.จ.สระเเก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566

ประกาศ ก.จ.จ.สระเเก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว