เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

หมายเลขประจำตัวผู้ประสมัคร 1 นางสาวสุพรรณษา ทองเดช

หมายเลขประจำตัวผู้ประสมัคร 2 นางสาวจันทนา โตกระแส์

หมายเลขประจำตัวผู้ประสมัคร 3 นายทองหล่อ เปรมสุข

หมายเลขประจำตัวผู้ประสมัคร 4 นางสาวชญานิษฐ์ นามดา

หมายเลขประจำตัวผู้ประสมัคร 5 นางสาวริษา เปรมสุข

หมายเลขประจำตัวผู้ประสมัคร 6 นางสาวญาณิสสา สุริยันต์

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว