“การยกระดับความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการศึกษาฯ”

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว รับเกียรติเป็นวิทยากร กิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “การยกระดับความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อการส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มเปราะบาง” ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว.

วัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเองให้พ้นจากความเหลื่อมล้ำได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสานพลังทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่างๆในสังคม โดยการจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว