เรื่อง การขับเคลื่อนจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากร ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสังคม พร้อมกับได้จัดทำแนวปฎิบัติ Dos & Don’ts และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางจริยธรรมรวมทั้งการรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ 1381/2565
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งได้มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานจ้าง ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยและความผิดทางละเมิด งานมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว