อบจ.สระแก้ว รับรายงานตัวข้าราชการและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับรายงานตัวข้าราชการและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 3 ราย พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน.

-สายงานผู้ปฏิบัติ (บัญชีสอบแข่งขัน) จำนวน 2 ราย.

  1. นางสาวณัฐธิดา นาโสก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักปลัด อบจ.สระแก้ว.
  2. นายบริวัตร ราชสีห์ ครูผู้ช่วย (พลศึกษา) โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมสังกัด อบจ.สระแก้ว.

    -ข้าราชการครู (รับโอน) จำนวน 1 ราย.
  3. นางสาวชวนพิศ สมจิตร ตำแหน่งครู โรงเรียนวัฒนานครสังกัด อบจ.สระแก้ว.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว