นายฐานิสร์ เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566.

“กระผมขออาสาทำงานรับใช้พี่น้องชาวสระแก้วอย่างต่อเนื่อง ทัดเทียม ทั่วถึง ทันที ภายใต้หลักคิด “ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพลเมืองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานความเป็นจริงที่สามารถทำได้ทันที อันจะนำไปสู่เมืองที่มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ผ่านนโยบายการพัฒนา 7 ด้าน ประกอบด้วย”.
1.นโยบายด้านการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ.
2.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว.
3.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และการกีฬา.
4.นโยบายด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต.
5.นโยบายด้านคมนาคม และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน.
6.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
7.นโยบายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว