โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ละห้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
.
โดยอบจ.สระแก้ว ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม ดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลท่าเกษม เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจด้านกายภาพบำบัดในการดูแลผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้น และมีการแนะแนวทางในการฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชนโดยองค์รวม เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุในการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งด้านบุคลากรทางการการฟื้นฟู ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่าย

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว