โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องดูเเลเด็กที่มีภาวะผิดปกติในการสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวพิชามญชุ์ ภูเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการดูแลเด็กที่มีภาวะผิดปกติของการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายแพทย์ประชา สดแสงเทียน รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมต้นโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตามที่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกิจกรรมบำบัด เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการดูแลเด็กที่มีภาวะผิดปกติของการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา ทำความเข้าใจวิธีการสังเกตและดูแลเด็กที่มีภาวะผิดปกติของการสื่อสาร มีการฝึกปฏิบัติจริงภายใต้คำแนะนำจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว