เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว