ประชุมสภา อบจ.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว