เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ส่งสำเนาสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว