เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอคลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอคลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว