การประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย (สัญจร) ฯ

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย (สัญจร) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา) ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว