เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลาดยางผิวแอสฟัลติก โดยการ OVER-LAY บนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนหมายเลข สก 2004 หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร เชื่อมมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลาดยางผิวแอสฟัลติก โดยการ OVER-LAY บนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนหมายเลข สก 2004 หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร เชื่อมมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว