เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเพชรพนานิคม หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านสลักไดพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเพชรพนานิคม หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านสลักไดพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว